NOMP
jolofcoin new
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
JYHvgcRvFAXkZRvBBkb1PFtFHRzsYv4fZJ 1321728 2816 99.78% 288.74 MH